สำนักปลัด

Spread the love
นางวันวิสาข์ สิมสีดา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายโสฬล สงึมรัมย์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นางกัญญาณัฐ ใสสด
นิติก
ร ชำนาญการ
จ่าเอกวัชรศักดิ์ ไชยพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน
นายวัลลพ เขียนภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางปัณณิกา เหยียดรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
นายวิชัย จันทร์ศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นายจิรวัฒน์ ภูเขาหลัก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
นางธนพร แก้วดก
นักพัฒนาชุมชน

ชำนาญการ

พ.อ.อ.คณาวุฒิ ชัยโต
เจ้าพนักงานป้องฯ
ปฏิบัติงาน

นายสมศักดิ์ เชิงสะอาด
นักพันักพัฒนาชุมชนชำนาญการ