หัวหน้าส่วนราชการ

Spread the love

จ.ส.ต.พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึก
เบอร์โทรศัพท์ 081-9775337
E-mail : srisatuk2563@gmail.com

นายวัฒนา คู่กระสัง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึก
เบอร์โทรศัพท์ 096-7292586

นายบุญช่วย ขวัญทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึก
เบอร์โทรศัพท์ 061-1459141

นางจิตรลดา กางทาสี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึก
เบอร์โทรศัพท์ 080-1731407

นางรัตนา พิมพ์หล้า
เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลศรี
เบอร์โทรศัพท์ 091-7956447