📃 ระบบยืนยันตัวบุคคล
📃 ระบบสารบรรณ
📃 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
📃 ระบบเบี้ยยังชีพ
📃 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
📃 ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิก อปท.
📃 ระบบสารสนเทศเรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
📃 ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
📃 ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
📃 ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.
📃 ระบบคำของบประมาณ
📃 ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(e-learning)
📃 ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
📃 ฝากข่าว อปท.