📃 สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
📃 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
📃 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
📃 กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
📃 กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
📃 กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
📃 กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
📃 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
📃 กองการเจ้าหน้าที่
📃 กองคลัง
📃 สำนักงานเลขานุการกรม
📃 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
📃 กลุ่มตรวจสอบภายใน
📃 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
📃 กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม
📃 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
📃 สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
📃 กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
📃 กองสาธารณสุขท้องถิ่น
📃 กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น