วิสัยทัศน์/พันธกิจ

Spread the love

วิสัยทัศน์ (Vision)เทศบาลตำบลศรีสตึก
          “สตึกเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมสาธารณูปโภค ชุมชนเข้มแข็ง มีการศึกษา ประชามีสุขอย่างวิถีไทย”

พันธกิจ (Mission)
          1.การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่วใสในการบริหารและการปกครอง
          2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
          3.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
          4.การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อเศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง
          5.การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาต้นเองได้
          6.บริการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนดดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์
          7.ปรับปรุงและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างทั่วถึง
          8.จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล