สภาพทางสังคม

Spread the love

          ด้านการศึกษาที่มีสถานที่หรือมีกิจกรรมที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก มีดังนี้

สังกัด
ท้องถิ่นสพป.สพม..กรมศาสนากรม สามัญฯกรม อาชีวฯรวม
ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน22
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระดับก่อนประถมศึกษา
๑) จำนวนโรงเรียน23
๒)จำนวนห้องเรียน23
๓)จำนวนนักเรียน102102
๔)จำนวนครู อาจารย์44
ระดับประถมศึกษา
๑) จำนวนโรงเรียน33
๒) จำนวนห้องเรียน1919
๓) จำนวนนักเรียน351351
๔) จำนวนครู อาจารย์3939
ระดับมัธยมศึกษา
๑) จำนวนโรงเรียน
๒)จำนวนห้องเรียน
๓)จำนวนนักเรียน
๔)จำนวนครู อาจารย์
ระดับอาชีวศึกษา
๑) จำนวนโรงเรียน
๒) จำนวนห้องเรียน
๓) จำนวนนักเรียน
๔) จำนวนครู อาจารย์

กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
          1) สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง (เทศบาล)
          2) สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 2 แห่ง ( ร.ร.บ้านคูขาด ร.ร. บ้านหนองเกาะ)
          3) สนามฟุตบอล จำนวน 3 แห่ง (รร.บ้านคูขาด, รร.บ้านยางน้ำใส และ รร.บ้านหนองเกาะ)
          4) สนามตะกร้อ จำนวน 4 แห่ง ( เทศบาล , รร.บ้านคูขาด, รร.บ้านยางน้ำใส และ รร.บ้านหนองเกาะ)
          5) สนามเด็กเล่น จำนวน 5 แห่ง (รร.บ้านคูขาด, รร.บ้านยางน้ำใส และ รร.บ้านหนองเกาะ)
          6) อื่น ฯ