ข้อมูลผู้บริหาร

Spread the love

คณะผู้บริหาร


จ.ส.ต.พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึก
เบอร์โทรศัพท์ 081-9775337
E-mail : srisatuk2563@gmail.com

นายวัฒนา คู่กระสัง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึก
เบอร์โทรศัพท์ 096-7292586

นายบุญช่วย ขวัญทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึก
เบอร์โทรศัพท์ 061-1459141

นายทองอุ่น ศาลางาม
ประธานสภา เทศมนตรีตำบลศรีสตึก
เบอร์โทรศัพท์ 065-0478457

นางรำไพ ชูจิตร
รองประธานสภา เทศบาลตำบลศรีสตึก
เบอร์โทรศัพท์ 091-0781662

นางรัตนา พิมพ์หล้า
เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลศรี
เบอร์โทรศัพท์ 091-7956447

นางจิตรลดา กางทาสี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสตึก
เบอร์โทรศัพท์ 080-1731407

หัวหน้าส่วนราชการ


นาย ณ กานต์ ปาณะศรี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสตึก
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
เบอร์โทรศัพท์ 064-0982885

นายสมพงษ์ วัฒนะงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 081-9970877

นางเยาวภา พนมรัมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 098-7180439

นางชไมพร ลักขษร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 084-0365585

นางวันวิสาข์ สิมสีดา
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ 080-7394684

นาย ณ กานต์ ปาณะศรี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสตึก
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 064-0982885

นาย ณ กานต์ ปาณะศรี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสตึก
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์ 064-0982885

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 1

นายสมพร ภาษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 1
นางรำไพ ชูจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 1
นางกชกร ไชยศรีรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 1
นายสมพงษ์ มงคลดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 1
นายทองแดง สุวรรณแสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 1
นายอุดม ทาบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 2

นายทองอุ่น ศาลางาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 2
นางพรศรี ศรีสง่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 2
นายบัญญัติ ขวัญทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 2
นายสุภาพ ศรีสง่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 2
นายยอย ยิบรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 2
นายอด ศาลางาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 2