การขับเคลื่อนจริยธรรม

Spread the love

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Do’s and don’ts เทศบาลตำบลศรีสตึก

คำสั่งเทศบาลตำบลศรีสตึก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมตำบลศรีสตึก

การสร้างวัฒนธรรม No give policy และ Do’s and don’ts