สมาชิกสภาเทศบาล

Spread the love

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 1

นายสมพร ภาษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 1
นางรำไพ ชูจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 1
นางกชกร ไชยศรีรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 1
นายสมพงษ์ มงคลดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 1
นายทองแดง สุวรรณแสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 1
นายอุดม ทาบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 2

นายทองอุ่น ศาลางาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 2
นางพรศรี ศรีสง่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 2
นายบัญญัติ ขวัญทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 2
นายสุภาพ ศรีสง่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 2
นายยอย ยิบรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 2
นายอด ศาลางาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสตึก เขต 2