หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Spread the love

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสตึก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566-2/2566)

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสตึก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

เราขอแนะนำให้ซื้อtoothbrushที่คุณชื่นชอบในราคาที่ต่ำสุดๆ พร้อมค่าจัดส่งฟรี และคุณยังสามารถรับสินค้าได้ที่ร้านค้าที่ วันเดียวกัน.

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2564 – 2/2564)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 – 2566)

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสตึก เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลศรีสตึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562