กองสาธารณสุข

Spread the love

นาย ณ กานต์ ปาณะศรี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสตึก
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รักษาราชการแทน กองสาธารณสุข

นางสาวอันธิกา โพธิ์ศรี
นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาววิลาวัลย์ แก้วดก
เจ้าพนักงานธุรการ