กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Spread the love
นางชไมพร ลักขษร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางเจียมจิต ฉิมรัมย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางชวนพิศ ดีโยธา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางทิพภาพร ชัยปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก
นส.เยาวลักษณ์ กลางพนม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก