กองสาธารณสุข

Spread the love
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานโภชนาการและอาหารปลอดภัย งานคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมและป้องกันโรค งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตกรรมสาธารณสุข

กองสาธารณสุขแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 10 งานดังนี้
ส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวางแผนสาธารณสุข งานเผยแพร่และฝึกอบรม และงานธุรการ
  1.1 งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานวางแผนด้านสาธารณสุข
  งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด
  งานประสานแผนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
  งานรวบรวมแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
  งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
  งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 1.2 งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
  งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
  งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
  งานประเมินผล
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 1.3 งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
  งานระวัง และรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
  งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
  งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
  งานควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 1.4 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานสารบรรณ
  งานดูแล รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  งานประชุมและการประสานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
  งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของกอง
  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา หรือผู้ทำคุณประโยชน์
  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
  งานดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินของกอง
  งานสวัสดิการต่าง ๆ
  งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค และงานสัตวแพทย์
  2.1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานให้บริการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นในและนอกสถานที่
  งานปฐมพยาบาล
  งานให้คำแนะนำและรับปรึกษาปัญหาสุขภาพทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน
  งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
  งานเวชระเบียนและสถิติ และจัดทำแฟ้มครอบครัว
  งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
  งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
  งานจัดหา เก็บรักษา เบิกจ่าย ควบคุมและตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ พร้อมจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์จำเป็น
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2.2 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานด้านสุขศึกษา
  งานอนามัยโรงเรียน
  งานอนามัยแม่และเด็ก
  งานวางแผนครอบครัว
  งานสาธารณสุขมูลฐาน
  งานโภชนาการ
  งานสุขภาพจิต
  งานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2.3 งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐาน
  งานควบคุมกำจัดแมลง และพาหะนำโรค
  งานเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ
  งานสอบสวนโรคติดต่อต่าง ๆ
  งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด
  3.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
  งานควบคุม ตรวจสอบ การประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  งานสุขาภิบาลโรงงาน
  งานชีวอนามัย และความปลอดภัยในสถานประกอบการ
  งานควบคุมการดำเนินงานด้านฌาปนกิจ และสุสาน
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 3.2 งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานส่งเสริมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
  จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
  งานป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง แก้ไข เหตุรำคาญเกี่ยวกับเสียงและการสั่นสะเทือน มลพิษทางน้ำ ทางอากาศ และมลภาวะด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสีย สารอันตราย และรายงานผลการตรวจสอบ
  ตรวจสอบ ควบคุม และดำเนินการแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษ และประเมินความเสียหาย และผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม
  ประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี พัฒนาความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ ควบคุณภาพ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 3.3 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานกวาดล้างทำความสะอาด
  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย