การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Spread the love

การจัดประชุมประชาคมเพื่อชี้แจง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสตึก ในการขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ตามมติคณะรัฐมนตรี

การตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี ATK