ข้อมูลสถิติการให้บริการเทศบาลตำบลศรีสตึก

Spread the love

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

งานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

งานช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานศูนย์พัฒนาเด็ก

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

งานสาธารณสุข