บริการขั้นพื้นฐาน

Spread the love

1. การคมนาคม การจราจร
          1.1 ถนน สะพาน เทศบาลตำบลศรีสตึก มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำเลที่ตั้งของเทศบาลตำบลศรีสตึก นับได้ว่าเป็นเส้นทางการคมนาคมสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคต่าง ๆ สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก โดยใช้ถนนสายสตึก – บุรีรัมย์ , สตึก – กรุงเทพมหานคร
          1.2 ทางรถยนต์
                – ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร – เทศบาลตำบลศรีสตึก 444 กิโลเมตร
                – ระยะทางจากเทศบาลตำบลศรีสตึก – จังหวัดบุรีรัมย์ 42.7 กิโลเมตร
          1.3 ทางรถยนต์มีทางหลวง ( กรมทางหลวง ) ผ่าน 3 สาย ได้แก่
              – ทางหลวงแผ่นดินสายสตึก – กรุงเทพมหานคร
              – ทางหลวงแผ่นดินสายสตึก – ห้วยราช
              – ทางหลวงแผ่นดินสายสตึก – บุรีรัมย์
          1.4 ทางรถยนต์ (กรมทางหลวงชนบท ) ผ่าน 1 สาย ได้แก่ สายสตึก – ท่าม่วง
          1.5 ถนนในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก
          1.6 สภาพถนนในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก ปัจจุบันส่วนมากอยู่ในสภาพดี ซึ่งถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีสตึก ทั้งหมด 127 สาย
              (1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 85 สาย รวมระยะทาง 19.50 กม.
              (2) ถนนราดยาง 3 สาย รวมระยะทาง 2 กม.
              (3) ถนนลูกรัง/ดิน 12 สาย รวมระยะทาง 39 กม.
              (4) ถนนหินคลุก 27 สาย รวมระยะทาง 25 กม.

2. แม่น้ำ/คลอง ที่ใช้สัญจรทางน้ำ – ไม่มี –
          2.1 การประปา เทศบาลตำบลศรีสตึก ได้มีน้ำประปาบริการประชาชนในเขต โดยได้รับน้ำประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน การประปาส่วนภูมิภาคแต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน จำนวนหลังคาเรือนที่มีน้ำประปาใช้ ประมาณ 1,262 หลังคาเรือน ในปีงบประมาณนี้ คณะผู้บริหารได้มีนโยบายที่จะดำเนินการให้ประชาชนได้มีน้ำประชาใช้อย่างทั่วถึง
          2.2 การไฟฟ้า ปัจจุบันการดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้า ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก อยู่ในความรับผิดชอบ และดำเนินงานโดยการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเขต เทศบาลตำบลศรีสตึก อำเภอสตึก และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจ่ายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ธุรกิจการบริการ อุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ เป็นต้น ในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน จำนวนหลังคาเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2,171 หลังคาเรือน และไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 248 โคม
          2.3 การสื่อสาร ระบบโทรคมนาคม หมายถึง ระบบการสื่อสารที่มีการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ และการสื่อสารอื่น ฯ ดังต่อไปนี้
              1. โทรศัพท์
ในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก ไม่มีโทรศัพท์แบบคู่สายขององค์การโทรศัพท์มาให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันประชาชนได้ใช้โทรศัพท์ของระบบทีทีแอนด์ที มาทำการติดตั้งให้ และประเภทมีผู้ดูแลซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และก็มีประเภทโทรศัพท์มือถือ (โทรศัพท์เคลื่อนที่) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน 14 หมายเลข จำนวนโทรศัพท์ส่วนราชการ จำนวน 5 หมายเลข
              2. การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก มีระยะสัญจรไปมา 2 กิโลเมตร
              3. ระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าว ระบบหอกระจายข่าวของหมู่บ้านสามารถให้บริการข่าวสารให้กับประชาชนได้ประมาณร้อยละ ๙๐