มาตรการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม