รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสตึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563