สภาพเศรษฐกิจ

Spread the love

1. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
          ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำนา ทำสวนผลไม้ ปลูกผัก ร้านขายของชำ ปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงไก่ฟาร์ม โค กระบือ เป็ด สุกร การบริการอื่น ฯ
          รายได้เฉลี่ยของประชากร ประมาณ 23,000.- บาท/คน/ปี

2. การพาณิชยกรรม/การบริการ
          การพาณิชย์ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก ไม่มีแหล่งเงินกู้หรือแหล่งเงินทุนตั้งอยู่ในเขต แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่แล้วมาจากธนาคารที่อยู่ในเขตอำเภอสตึก และนอกจากนี้ก็เป็นของนายทุนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง สถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ เช่น
          2.1 สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
              ก. สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง
              ข. ตลาดสด จำนวน – แห่ง
              ค. ร้านค้าทั่วไป จำนวน 103 แห่ง
          2.2 สถานประกอบการเทศพาณิชย์
              ก. โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง
              ข. สถานธนานุบาล จำนวน – แห่ง
          2.3 สถานประกอบการด้านบริการ
              ก. โรงแรม จำนวน 4 แห่ง
              ข. ธนาคาร จำนวน – แห่ง

3. การอุตสาหกรรม
          ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็น อุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขต ได้แก่ โรงสีข้าว จำนวน 2 แห่ง

4. การท่องเที่ยว
          เทศบาลตำบลศรีสตึก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ กุดน้ำใส บ้านยางน้ำใส หมู่ที่ 7 มีเนื้อที่ 270 ไร่ ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในท้องถิ่นและใกล้เคียงเข้ามาเที่ยวเพื่อการพักผ่อนวันละจำนวนมาก สามารถมีรายได้ให้กับหมู่บ้านปีละนับล้านบาท และเทศบาลตำบลศรีสตึกกำลังดำเนินการปรับปรุงหนองคูขาด หมู่ที่ 15 ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีพื้นที่ประมาณ 101 ไร่ เหมาะสำหรับปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อการพักผ่อนและออกกำลังกายสำหรับประชาชนได้เป็นอย่างดี

5. การปศุสัตว์
          สำหรับการปศุสัตว์ ในเขตเทศบาลตำบลศรีสตึก ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่