admin

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสตึก เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลศรีสตึก ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลศรีสตึก (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสตึก เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลศรีสตึก ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลศรีสตึก (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประกาศ เทศบาลตำบลศรีสตึก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลศรีสตึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายใหม่