แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี