การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Spread the love

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O1โครงสร้างhttp://srisatuk.go.th/ita01/
O2ข้อมูลผู้บริหารhttp://srisatuk.go.th/ita02/
O3อำนาจหน้าที่http://srisatuk.go.th/ita03/
O4ข้อมูลการติดต่อhttp://srisatuk.go.th/ita05/

การประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O5ข่าวประชาสัมพันธ์http://srisatuk.go.th/ita07/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O6
Q&A
https://srisatuk.go.th/community/

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O7แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttp://srisatuk.go.th/o7/
O8แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีhttp://srisatuk.go.th/o8/
O9รายงานผลการดําเนินงานประจําปีhttp://srisatuk.go.th/ita13

การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่http://srisatuk.go.th/ita14

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อhttp://srisatuk.go.th/ita14
http://srisatuk.go.th/uncategorized/ita15/
O12ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttp://srisatuk.go.th/uncategorized/ita16/
O13E–Service
http://srisatuk.go.th/ita18/

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O14รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดhttp://srisatuk.go.th/ita19/
O15ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttp://srisatuk.go.th/ita20/
O16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttp://srisatuk.go.th/o16/
O17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปีhttp://srisatuk.go.th/ita22/

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttp://srisatuk.go.th/ita23/
O19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปีhttp://srisatuk.go.th/ita26/
O20ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐhttp://srisatuk.go.th/ita39
O21การขับเคลื่อนจริยธรรมhttp://srisatuk.go.th/ita40/

การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttp://srisatuk.go.th/ita27/
O23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttp://srisatuk.go.th/uncategorized/ita28/
O24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttp://srisatuk.go.th/ita29/

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttps://srisatuk.go.th/ita30/

การป้องกันการทุจริต

การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่http://srisatuk.go.th/ita31/
O27การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyhttp://srisatuk.go.th/ita32/
O28รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyhttp://srisatuk.go.th/ita33/
O29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาhttp://srisatuk.go.th/o29/

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนhttp://srisatuk.go.th/o30/
O31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีhttp://srisatuk.go.th/ita34/

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตhttp://srisatuk.go.th/ita36/
O33รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีhttp://srisatuk.go.th/ita38/

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อข้อมูลURLคำอธิบาย
O34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttp://srisatuk.go.th/ita42
O35รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://srisatuk.go.th/ita43/