กองการเกษตร

Spread the love
นาย ณ กานต์ ปาณะศรี
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสตึก

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
รักษาราชการแทน
กองการเกษตร

นางกิตยา ทองสาย
นักวิชาการเกษตร